Algemene voorwaarden rijschool - Manege 't Hoogt

Algemene voorwaarden Manege ’t Hoogt Rijschool

Versie april 2023

Manege ’t Hoogt Rijschool
Hoofdeigenaar: Lizzy Visscher – de Koning & Thijs Visscher – de Koning
Gageldijk 103a
3566 MH Utrecht
E-mailadres: info@manegethoogt.nl
Telefoonnummer: 030 – 879 05 47
KvK: 653 72 980

Artikel 1: Definities

 1. Manege ‘t Hoogt, gevestigd te Utrecht aan de Gageldijk 103a (3566 MH);
 2. De Ruiter: degene die hetzij op diens eigen paard/bijrijdpaard/verzorgpaard, hetzij op een door de Manege ’t Hoogt ter beschikking gesteld paard rijdt op het terrein van Manege ‘t Hoogt of daarbuiten en / of rijles krijgt.
 3. Huisregels: de door Manege ‘t Hoogt vastgestelde gedragsregels en veiligheidsvoorschriften.

Artikel 2: Verplichtingen Ruiters

 1. De Ruiter dient in het bezit te zijn van een ruiterpaspoort en dit op verzoek aan Manege ‘t Hoogt te vertonen.
 2. De Ruiter is te allen tijde verplicht met een, volgens de SVP geldende norm, goedgekeurde en goed passende veiligheidscap te rijden, dit ter beoordeling van Manege ‘t Hoogt.
 3. De Ruiter is verplicht de door Manege ‘t Hoogt gehanteerde Huisregels na te leven. Deze regels staan vermeld op het mededelingenbord en op de website.
 4. De Ruiter dient een half uur voorafgaand aan de les klaar te staan om de lespony’s en paarden op te halen. Voor de rust in de kudde doen we dit op één moment. Wanneer de Ruiter te laat is kan deze niet deelnemen aan de les en deze les kan niet worden ingehaald.
 5. Manege ‘t Hoogt heeft bij inschrijving de betreffende regels ter inzage aangeboden aan de Ruiter en de Ruiter heeft van de inhoud daarvan kennis genomen. De Ruiter is er verantwoordelijk voor dat door hem meegebrachte derden deze regels naleven.
 6. De Huisregels kunnen tussentijds worden gewijzigd. Wijzigingen zullen steeds aan de Ruiter worden bekend gemaakt.
 7. De Ruiter dient zorg te dragen voor de eigen fitheid en onder ons maximaal gestelde ruitergewicht van 85kg te blijven. Indien de ruiter hierboven zit mag de Ruiter niet meer te paard en wordt het lesabonnement (met inachtneming van een maand opzegtermijn) beëindigd. De resterende lessen kunnen niet gereden worden in verband met paardwelzijn en ook niet worden ingehaald.

 

Artikel 3: Lesabonnementen en betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk andersluidende afspraken worden gemaakt, worden lessen aangeboden in de vorm van een kwartaalabonnement wat per maand middels automatische incasso wordt betaald.
 2. De tarieven worden jaarlijks verhoogd. In november worden de tarieven voor het volgende jaar bekend gemaakt in de nieuwsbrief en op de website.
 3. Het lesgeld dient per maand per automatische incasso te worden voldaan. De Ruiter ontvangt hiervoor een SEPA formulier van Manege ’t Hoogt waarop aangegeven wordt van welk rekeningnummer het abonnement mag worden afgeschreven. Op de laatste werkdag van de maand, wordt het lesgeld voor de volgende maand geïncasseerd. Een week vooraf ontvangt de rekeninghouder een e-mail waarin staat wat er wanneer wordt afgeschreven.
 4. Indien de incasso mislukt en het bedrag niet bij geschreven is, dan kost dat € 7,50 euro aan administratiekosten. De factuur voor het lesgeld en de administratiekosten ontvangt u per mail en kan via iDeal worden betaald. Wanneer de betaling niet binnen is, kan er niet worden gereden en gemiste lessen met als reden de betalingsachterstand kunnen niet worden ingehaald.
 5. De kosten voor deelname aan extra georganiseerde dagen, zoals proevendagen, wedstrijden, buitenritten, workshops e.d. zijn niet bij het lesgeld inbegrepen.
 6. Een kwartaalkaart die per automatische incasso wordt betaald heeft 13 lessen. Sommige kwartalen vallen de dagen zo dat er bijvoorbeeld 14 vrijdagen in één kwartaal zitten. De 14e les wordt voor het voordelige lestarief behorend bij het lesabonnement gefactureerd.
 7. Indien er achterstand in de betalingen ontstaat, heeft Manege ‘t Hoogt de bevoegdheid de lessen direct op te schorten c.q. te beëindigen. Dit laat de betalingsverplichtingen van de Ruiter onverlet. Met de invordering gemoeide incassokosten komen voor rekening van de Ruiter.
 8. De kwartalen van onze kwartaalkaarten lopen anders dan de kalenderkwartalen:
  Kwartaal 1: februari- maart – april
  Kwartaal 2: mei – juni – juli
  Kwartaal 3: augustus – september – oktober
  Kwartaal 4: november – december – januari

Artikel 4: Annulering les

 1. Indien de Ruiter niet aan een les op zijn kwartaalkaart deel kan nemen dan dient hij zich uiterlijk 24 uur van te voren online af te melden via Manegeplan. Deze les kan dan in overleg op een ander tijdstip worden ingehaald, zolang dit maar binnen hetzelfde kwartaal plaatsvindt.
 2. Indien de Ruiter een les niet tijdig annuleert, kan deze niet worden ingehaald en kan evenmin aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het lesgeld. Indien de Ruiter door omstandigheden gedurende een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, worden in overleg tussen Manege ‘t Hoogt en de Ruiter nadere betalingsafspraken gemaakt.
 3. Indien de Ruiter te laat komt voor een les en daardoor niet kan deelnemen, dan is deze les niet in te halen.
 4. Indien de Ruiter herhaaldelijk, minimaal drie keer, lessen helemaal niet afmeld, heeft Manege ‘t Hoogt de bevoegdheid de lessen direct op te schorten c.q. te beëindigen. Dit laat de betalingsverplichtingen van de Ruiter onverlet.
 5. Springlessen en lessen van het Wedstrijdteam kunnen niet worden ingehaald.
 6. Privélessen die korter dan 24 uur vooraf afgezegd worden, worden in rekening gebracht. Privélessen die op tijd worden afgezegd, langer dan 24 uur vooraf, kunnen wel op een ander moment worden ingehaald.

Artikel 5: Opzegging / beëindiging abonnement

 1. Een afgesloten abonnement wordt na afloop van een kwartaal stilzwijgend voortgezet.
 2. Het opzeggen van lesabonnementen kan door beide partijen geschieden tegen het einde van een maand, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Indien u geen gebruik maakt van een volledig kwartaalabonnement vervalt het kwartaalvoordeel en wordt voor de lessen het losse les tarief berekend. Het losse les tarief gaat met terugwerkende kracht in op aanvangsdatum van het kwartaalabonnement waarin wordt opgezegd.

Artikel 6: Vervallen lessen

 1. Op feestdagen en andere bijzondere dagen vervallen alle lessen. Deze worden op andere dagen / tijden ingehaald.
 2. Manege ‘t Hoogt is gerechtigd om lessen wegens bijzondere (weers)omstandigheden te laten vervallen. Deze worden op andere dagen / tijden ingehaald.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Het verblijf op en om het terrein van Manege ‘t Hoogt en deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de Ruiter.
 2. De Manege ‘t Hoogt is slechts dan ten opzichte van de Ruiter aansprakelijk voor door deze geleden schade, indien deze schade het gevolg is van een handelen of nalaten van Manege ‘t Hoogt, dat in ernstige mate in strijd is met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Manege ‘t Hoogt door haar moet worden betracht.
 3. De aansprakelijkheid van Manege ’t Hoogt ex artikel 6:179 BW is beperkt tot schade die het gevolg is van een handelen of nalaten in strijd met de door Manege ‘t Hoogt in het kader van haar bedrijfsuitvoering in acht te nemen zorgvuldigheid.
 4. Manege ‘t Hoogt is ten opzichte van de Ruiter en met deze meegekomen derden nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de Ruiter van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens Manege ‘t Hoogt gegeven.
 5. De aansprakelijkheid van de Manege ‘t Hoogt is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de dekking van de door Manege ‘t Hoogt afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt.
 6. Het onder e) genoemde bedrag wordt verminderd met het bedrag dat wordt uitgekeerd door de collectieve ongevallen verzekering met beperkte dekking en uitkering dat aan het bezit van het KNHS lidmaatschap in combinatie met het ruiterpaspoort van de klant gekoppeld is.
 7. Voorts is de aansprakelijkheid van Manege ‘t Hoogt beperkt tot de schade welke het directe gevolg is van een handelen of nalaten in zin van de leden b) en c) van dit artikel. Manege ‘t Hoogt is derhalve nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade op enigerlei wijze in verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
 8. Manege ‘t Hoogt is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van eigendommen van de Ruiter en door hem meegebrachte derden.

 

Artikel 8: Risico-acceptatie

 1. De Ruiter is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.
 2. De Ruiter die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van de lesgever berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt of op het terrein en/of in de stallen van de lesgever verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit zal dit risico (deels) voor rekening van klant komen. Behoudens de schade die onder artikel 7 van deze algemene voorwaarden valt is de lesgever te allen tijde alleen dan gehouden de directe schade te vergoeden tot maximaal het bedrag waarvoor hij zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

Artikel 9: Verwerking persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens die zijn ingevuld worden door Manege ‘t Hoogt als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Manege ’t Hoogt kan de ruiter optimale service en actuele informatie geven. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van wanbetaling. De Ruiter kan om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd.

Scroll naar top
Manege 't Hoogt draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders