Algemene voorwaarden Paardgeluk, de online manege - Manege 't Hoogt

Algemene voorwaarden Paardgeluk, de online manege

Algemene voorwaarden Paardgeluk, de online manege

Versie oktober 2022

Paardgeluk, de online manege
Hoofdeigenaar: Lizzy Visscher – de Koning
Gageldijk 103a
3566 MH Utrecht
E-mailadres: info@paardgeluk.nl
Telefoonnummer: 030 – 879 05 47
KvK: 653 72 980

Artikel 1 Definities

 • Lid: De (rechts)persoon met wie Paardgeluk een overeenkomst heeft gesloten aangaande de online manege
 • Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Paardgeluk en het Lid.
 • Community: Het on-line leden-gedeelte van Paardgeluk waar het Lid op kan inloggen om gebruik van te maken samen met andere leden.
 • Bedenktijd: Termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van het ontbindingsrecht.
 • Ontbindingsrecht: Recht van een consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van een overeenkomst of afstand.
 • Schriftelijk: Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoelt, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 • Abonnement: Waar over een abonnement wordt gesproken, wordt tevens het lidmaatschap bedoeld.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen het Lid en Paardgeluk over de Community.
 • Van deze overeenkomst kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Paardgeluk is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene Voorwaarden webpagina middels een aangepaste versiedatum.

Artikel 3 Aanbod en Aanvaarding

 • Paardgeluk doet een aanbod via de website.
 • Paardgeluk mag op elk moment het aanbod, de inhoud daarvan of de prijsstelling daarvan wijzigen. Het aanbod dat bestond op het moment dat het Lid aanvaardt, is het geldende aanbod.
 • Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van duidelijke fouten in dit aanbod, zoals een onredelijk en onrealistisch hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.
 • Klant kan het aanbod aanvaarden door deze op de website, te bestellen en te betalen.
 • De overeenkomst komt tot stand voor een periode van een maand of een jaar.

Artikel 4 Lidmaatschap Paardgeluk, de online manege

 • De overeenkomst tussen Paardgeluk en Lid komt tot stand door een lidmaatschapsbetaling te voldoen.
 • Paardgeluk heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentieel Lid te weigeren.
 • Het Lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging vanuit Paardgeluk of Lid.
 • Om toegang te krijgen tot online diensten, dient het Lid een account aan te maken.
 • Lid zal er te allen tijde voor zorgen dat de informatie in het account up-to-date is en er een veilig en uniek wachtwoord wordt gebruikt.
 • Toegang tot het account is persoonlijk. Toegang tot het account van Lid, accountgegevens of inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.
 • Bij het vermoeden van het delen van de accountgegevens of toegang tot het account met derden, wordt de toegang tot het account voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dan Paardgeluk aan Lid enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
 • Lid dient zich te onthouden van elk gebruik van het account dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor Manege ’t Hoogt of derden.
 • Als Lid in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan Paardgeluk, de online manege, dan is Paardgeluk gerechtigd de toegang tot het account en online trainingen te ontzeggen, zonder dat Paardgeluk enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 5 Ontbinding

 • Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst gaat Lid ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Lid ziet gelijktijdig met de aanvaarding van het aanbod af van diens recht op ontbinding.
 • Enkel in het geval een dienst niet direct uitgevoerd wordt, heeft Lid gedurende 14 dagen vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst, het recht van ontbinding. Ontbinding moet altijd schriftelijk aan Paardgeluk worden medegedeeld.
 • Wanneer de dienst al gedeeltelijk is nagekomen zal Paardgeluk binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de ontbinding, pro rata het bedrag vergoeden dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door Paardgeluk tot aan het moment van ontbinding is nagekomen.
 • Wanneer Klant gebruik maakt van het ontbindingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 • Openstaande betalingen worden niet geschrapt na beëindiging van het lidmaatschap en dienen te allen tijde alsnog te worden voldaan binnen 1 maand na beëindiging.

Artikel 6 Rechten en plichten Paardgeluk, de online manege

 • Paardgeluk spant zich in om de online manege continu beschikbaar te stellen, maar garandeert niet dat de de online manege te allen tijde beschikbaar is.
 • Paardgeluk is wel verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de aangeboden contacten in de online manege. Maar is niet verantwoordelijk voor de resultaten die behaald worden door middel van de informatie uit de online manege.
 • Paardgeluk behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de online manege of het lidmaatschap. Paardgeluk zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de online manege inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
 • Paardgeluk is niet verantwoordelijk voor de geplaatste gegevens door Lid, ook niet wanneer dit een inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden. Paardgeluk behoudt zich wel het recht voor om gegevens of berichten te verwijderen wanneer deze mogelijk schade kunnen toedienen aan de online manege of derden.
 • Paardgeluk is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan uit afspraken, ontmoetingen, feesten buiten de online manege welke door een Lid zijn gemeld binnen de online manege.

Artikel 7 Rechten en plichten Lid

 • Lid is zelf verantwoordelijk voor eigen verstrekte gegevens en aangemaakte topics en reacties.
 • Lid dient bij het aangaan van de overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Lid worden gevraagd tijdens het registratieproces. Lid dient eventuele wijzigingen van deze gegevens zo spoedig mogelijk via e-mail aan info@paardgeluk.nl door te geven indien deze van toepassing zijn op het lidmaatschap.
 • Lid dient zich respectvol te gedragen binnen de online manege. Bij aanhoudend respectloos gedrag kan toezegging geblokkeerd worden, zonder recht op terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapskosten of enige schadevergoeding.
 • Lid zal geen gegevens plaatsen in de online manege die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 8 Betaling

 • Een abonnement wordt door de klant op elke willekeurige datum aangegaan via de website, voor tenminste de duur van één maand.
 • Lid is ervan op de hoogte dat Lidmaatschapskosten middels online betaling worden betaald. Een eerste betaaltermijn wordt altijd zelf door Lid voldaan middels aangeboden betalingsmogelijkheden, zoals iDeal.
 • In het geval van een maandabonnement, begint de looptijd op de dag waarop het eerste abonnementsgeld per automatische incasso is geïncasseerd. Maandelijks wordt op dezelfde dag van de maand voor de nieuwe maand het abonnementsgeld voor de komende maand geïncasseerd. Dit wordt mede de incassoperiode genoemd.
 • Tenzij anders overeengekomen wordt het maandabonnement aangegaan voor onbepaalde tijd en is maandelijks opzegbaar.
 • Een jaarabonnement wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden en is jaarlijks opzegbaar.
 • Opzegging mag op elk moment en geldt per eerstvolgende incassotermijn, wanneer de opzegging tenminste zeven dagen voor ingang van de nieuwe incassotermijn heeft plaatsgevonden. Bij opzegging binnen zeven dagen tot de volgende incasso of nadat er al een incassopoging is geweest, geldt deze opzegging voor de volgende maand. Na opzegging blijft Lid toegang houden tot de inhoud van het lidmaatschap tot het einde van de incassoperiode, waarin Lid het abonnement heeft beëindigd.
 • Een abonnement geeft enkel toegang tot de inhoud van het abonnement voor de maanden waarin Lid voor het abonnement betaald heeft. Na het einde van het abonnement, heeft Lid geen toegang meer tot enige inhoud van het abonnement.
 • Klant dient het abonnement per automatische incasso vooruit te betalen.
 • Bij een mislukte incasso of wanneer Lid een melding onterechte incasso doet, zijn de kosten hiervan voor rekening van Lid. Bovendien mag Paardgeluk de toegang tot de inhoud van het abonnement opschorten tot Klant het abonnementsgeld heeft betaald.
 • Een abonnement beëindigen door een incasso te storneren is niet mogelijk.

Artikel 9 Intellectuele Eigendom

  • Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de online manege en met betrekking tot alles wat Paardgeluk ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, video’s en afbeeldingen komen toe aan Paardgeluk.
  • Het is Lid niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
  • Het is Lid niet toegestaan om een dienst of een gedeelte daarvan de kopiëren, reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, openbaar te maken, na te maken, te wijzigen of anderszins te reconstrueren. Uiteraard mag Lid voor strikt persoonlijk gebruik de dcumenten downloaden, opslaan en/of printen.
  • Het lidmaatschap van Lid is niet overdraagbaar, tenzij anders schriftelijk met gebruiker is overeengekomen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

  • Paardgeluk kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
  • De aansprakelijkheid van Paardgeluk is beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Paardgeluk voor de diensten heeft ontvangen.
  • Paardgeluk is niet aansprakelijk voor enige informatie die verstrekt is door derden of voor schade als gevolg van die informatie.
  • Paardgeluk is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de online manege is uitgegaan van, door of vanwege door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
  • Paardgeluk is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van Lid die de overeenkomst is aangegaan in uitoefening van diens eigen beroep of bedrijf, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de diensten door Paardgeluk of het al dan niet toepassen van de door Paardgeluk beschikbaar gestelde informatie.

Artikel 11 Klachten en geschillen

  • Klachten over geleverde diensten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.
  • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
  • Ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij Paardgeluk zich zal inzetten de best mogelijke oplossing te bereiken. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Paardgeluk hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen een oplossing verwacht mag worden.

Artikel 12 Privacy

  • Paardgeluk respecteert de privacy van Lid. Paardgeluk zal de persoonsgegevens van Lid verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Paardgeluk is in te zien. Lid stemt in met deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
  • Paardgeluk zal nimmer persoonsgegevens van Lid verkopen aan derden, mits dit om een volledige bedrijfsovername gaat. Paardgeluk zal Lid daarover vooraf informeren.
  • Gegevens verstrekt door Lid zijn verwerkt in een beveiligde hostingomgeving welke voldoet aan de Europese normen en wetgeving.
Scroll naar top
Manege 't Hoogt draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders